BioEM

Konferenca BioEM, ki je potekala med 24. in 29. junijem 2018 v Portorožu, se je uspešno zaključila. Vabimo vas, da si na spletni strani konference BioEM 2018 ogledate Program konference z naslovi referatov ter fotografije.

Kaj je novega


18. oktober 2018

Razpis za raziskovalne naloge o elektromagnetnih sevanjih

Vabimo vas k pripravi raziskovalnih nalog na temo nizkofrekvenčna EMS v mojem okolju. Raziskovalna naloga je namenjena osnovnošolcem višjih razredov (6. do 9 razred) ter srednješolcem. Z raziskovalno nalogo želimo med mladimi povečati zanimanje za problematiko EMS ter razširiti spoznanja o EMS, zato od sodelujočih pričakujemo, da bodo raziskovalno nalogo predstavili tudi na domači šoli.
Več o razpisu je na voljo na strani Aktualno.


2. oktober 2018

Osnutek novih smernic ICNIRP za visoke frekvnece

BioEM

Na spletni strani Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji ICNIRP je na voljo osnutek novih smernic za izpostavljenost ljudi visokofrekvnečnim elektromagnetnim sevanjem. V smernicah predlagane izvedene mejne vrednosti se bistveno ne razlikujejo od trenutnih mejnih vrednosti smernic ICNIRP, ki za visoke frekvence ostajajo nespremenjene že vse od leta 1998 in ki jim sledi tudi slovenska Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, s to izjemo, da uredba za bivalna območja, območja namenjena vzgoji, izobraževanju, zdravstvu in rekreaciji določa še 10 krat nižje vrednosti.
V času do 9. oktobra 2018 komisija tudi sprejama pripombe in dopolnila na osnutek smernic. Vsi, ki bi želeli podati svoje pripombe, lahko na splenti strani ICNIRP najdete ustrezen obrazec za oddajo pripomb.


Dobrodošli na domači strani projekta Forum EMS !!

Slika zahod Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Zaradi naraščanja uporabe električnih in elektronskih naprav ter elektronskih komunikacij je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi sevanj na zdravje in okolje. Prizvok nevarnosti ter pomanjkanje obveščanja in konstruktivnega dialoga v največji meri botrujejo zaskrbljenosti zaradi uporabe naprav ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj v prostor.

Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko in strokovno podprto komuniciranje o problematiki elektromagnetnih sevanj (EMS). Opira se izključno na znanstvene temelje in sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih institucij s področja varovanja zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja EMS. To so predvsem vladne in nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki.

Projekt Forum EMS posega na vse ravni obveščanja in komuniciranja z namenom predstavitve znanstvenih izsledkov in izhodišč najpomembnejših mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju in posredovanju novih znanstvenih spoznanj in rezultatov domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Forum EMS izdaja informativne zloženke in brošure, strokovne knjige, objavlja članke v medijih ter organizira in vodi strokovna izobraževanja in svetovalno pisarno.

Z omenjenimi dejavnostmi želimo omogočiti in zagotoviti objektivno obveščanje javnosti ter v družbi vzpostaviti stanje, kjer bodo zainteresirani posamezniki in skupine imeli možnost objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne argumente, ki omogočajo konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. Višja stopnja razumevanja problematike EMS je tudi za ponudnike storitev dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih dilem in nesoglasij, ki spremljajo umeščanje virov EMS v prostor.