Brošure in zloženkeBrošura

Brošura Mejne vrednosti

Ali obstoječe znanstveno določene mejne vrednosti zagotavljajo ustrezno varovanje zdravja in okolja pred elektromagnetnimi sevanji (EMS)? Kakšni so znanstveni kriteriji za izoblikovanje mejnih vrednosti? Katere mejne vrednosti veljajo v Sloveniji? To je le nekaj aktualnih vprašanj, na katera skuša poiskati odgovore pričujoča informativna brošura. V njej so predstavljeni osnovni pojmi in pregled stanja s področja znanstveno ugotovljenih mejnih vrednosti. Njeno vsebino, ki se opira na stališča ključnih mednarodnih organizacij in uglednih znanstvenih ustanov s področja preučevanja vplivov EMS na zdravje ljudi, je s konsenzom potrdil strokovni svet v okviru Foruma EMS.

Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura 5G

Omrežje 5. generacije mobilne telefonije (5G) je naslednja generacija sistemov brezžične tehnologije, ki bo zagotavljala večje hitrosti prenosa podatkov od vseh prejšnjih generacij. Čeprav pri uporabi omrežja 5G najprej pomislimo na pametne telefone in druge mobilne naprave, obstajajo številne druge aplikacije, ki bodo uporabljale tehnologijo 5G. Razvoj novih generacij mobilne telefonije se usmerja tudi v izboljšano podporo komunikaciji stroj-stroj oziroma tako imenovanemu internetu stvari (IoT), kar bo pospešilo razmah pametnih tehnologij, avtomatizacije in avtonomnih vozil.

V brošuri so predstavljeni odgovori na ključna vprašanja o novi, peti generaciji mobilne telefonije (5G), frekvencah, baznih postajah in morebitnih tveganjih za zdravje, ki temeljijo na stanju znanosti. Dosedanje raziskave pri nas in v svetu kažejo, da so izpostavljenosti zaradi novega omrežja baznih postaj 5G tudi v najneugodnejšem primeru bistveno nižje od mejnih vrednosti, ki jih določajo mednarodne smernice in domača zakonodaja. Izpostavljenosti EMS, ki so nižje od znanstveno utemeljenih mejnih vrednosti, nimajo znanih škodljivih vplivov na zdravje. To velja za vse tehnologije, tudi za 5G, saj mejne vrednosti niso odvisne od tehnologije, ampak temeljijo na znanstveno potrjenih škodljivih vplivih EMS na zdravje.

Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Električna vozila in zdravje

Delež električnih vozil se v zadnjih nekaj letih vztrajno veča, prav tako pa tudi njihova raznolikost. Vse več se uporabljajo električni avtomobili in različna druga osebna električna prevozna sredstva, kot so električna kolesa, električni skiroji, rolke in podobno. Razvijajo pa se tudi večja električna vozila, npr. avtobusi in tovorna vozila. Ob tem se postavlja vprašanje, koliko smo uporabniki električnih vozil izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem. V brošuri Električna vozila in zdravje je podan pregled izpostavljenosti v električnih vozilih s poudarkom na električnih in hibridnih osebnih avtomobilih. Izpostavljenosti v električnih in hibridnih vozilih so sicer večje kot v vozilih z motorjem z notranjim izgorevanjem, vendar pa so bistveno nižje od mejnih vrednosti.

Z električnimi vozili in priključnimi hibridnimi vozili je povezano tudi polnjenje vozil. Ker bo polnjenje doma večinoma potekalo ponoči, bodo z naraščanjem njihovega števila električna vozila postala najpomembnejši porabnik električne energije v gospodinjstvu. Pričakovati je, da se bodo zaradi polnjenja električnih vozil ponoči povečale izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem doma. Poleg klasičnega polnjenja gre razvoj tudi v smeri brezžičnega polnjenja, ki poteka s pomočjo prenosa energije v obliki magnetnega polja iz tuljave, vgrajene v tla, v tuljavo, vgrajeno v dno vozila. Študije kažejo, da so izpostavljenosti v in ob vozilu med brezžičnim polnjenjem lahko visoke, zato bodo proizvajalci to morali upoštevati pri razvoju in implementaciji brezžičnih sistemov polnjenja. Izpostavljenost med polnjenjem manjših električnih vozil, kot so električna kolesa, rolke, skiroji … so majhne, saj se polnijo z bistveno manjšimi močmi in pri nižjih tokovih kot avtomobili.

Dolgoročnih študij o izpostavljenosti v električnih vozilih in vplivih na zdravje še ni, saj se električna vozila uporabljajo šele krajši čas, prav tako pa je tudi danes njihova razširjenost še zelo nizka. Ker pa so izpostavljenosti v električnih vozilih znatno nižje od mejnih vrednosti, za takšne izpostavljenosti ni znanih in potrjenih škodljivih vplivov na zdravje. Tudi za ljudi z elektronskimi vsadki (srčni spodbujevalni, defibrilator …) ni omejitev za uporabo električnih vozili, saj po doslej opravljenih analizah ne prihaja do motenj delovanja vsadkov.

Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Otroci in elektromagnetna sevanja

Inštitut za neionizirna sevanja, Onkološki inštitut in Fakulteta za elektrotehniko so izdali novo brošuro Otroci in elektromagnetne sevanja.

Brošura je sestavljena iz več vsebinskih sklopov. Najprej je podan pregled bioloških učinkov nizko in visokofrekvenčnih virov EMS. Poudarjene so razlike med izpostavljenostmi in biološkimi učinki pri odrsalih in otrocih. Sledi pregled morebitnih vplivov EMS na zdravje otrok tako v obdobju pred rojstvom ko tudi po rojstvu.

Sledi daljši sklop, kjer so predstavljene izpostavljenosti otrok. V prvem delu je podan pregled izpostavljenosti otrok zaradi posameznih naprav, kot so transformatorske postaje, daljnovodi, mobilni telefoni, bazne postaje, brezžični usmerjevalniki (Wi-Fi), indukcisjka kuhališča in druge naprave. V drugem delu so predstavljene sevalne osebne izpostavljenosti otrok v posameznih mikrookoljih. Podatke o osebni izpostavljenosti se pridobi tako, da se izvedejo trajne meriteve izpostavljenosti otrok, ki podajajo njihovo izpostavljenost v različnih okoljih kot je doma, v šoli, med spanjem ... Sledi še obravnava načela previdnosti, ki ga je v povezavi z izpostavljenostjo EMS smiselno upoštevati ob ničnih oziroma minimalnih stroških. Zato v nadaljevanju sledi predlog ukrepov, ki jih lahko vsak posameznik brez posenbih stroškov ali omejitev izvede in s tem zmanjša svojo izpostavljenost EMS. Takšni ukrepi so npr. izkop električnih naprav ko jih ne uporabljamo, odmaknitev električnih naprav iz neposredne bližine postelje, izbira mobilnega telefona z nizko vrednostjo SAR, uporaba prostoročnega telefoniranja ali bluetooth slušalk ...

V zaključku je podanih nekaj stališč ključnih mednarodnih organizacij o otrocih in EMS.

Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Naprave Wi-Fi in zdravje

Hiter tehnološki razvoj, udobje in želja po mobilnosti vodijo k povečevanju uporabe različnih brezžičnih sistemov. Brezžični sistemi so elektronska komunikacijskega omrežja, ki za prenos informacij ne uporabljajo vodnikov, ampak ta poteka v obliki visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (VF EMS) po zraku.

Brezžično lokalno omrežje (angl. Wireless Local Area Network) oziroma Wi-Fi je povezava med Wi-Fi vmesnikom in računalnikom ali drugimi mobilnimi napravami, kot so dlančniki, tablice, mobilni telefoni, igralne konzole in ostale digitalne naprave. Vse te naprave se lahko povežejo na omrežje prek brezžične dostopne točke (”Hotspot”). Takšna točka ima doseg nekje okoli 20 metrov znotraj objektov in še nekoliko več na prostem. Wi-Fi omrežja so zelo pogosta tako doma kot v poslovnem okolju, vse bolj pa se širi njihova uporaba v vzgojno izobraževalne ustanove. Med starši in učitelji je čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi EMS na zdravje otrok v šolah, kjer so nameščene dostopne točke Wi-Fi. Razlog zaskrbljenosti ter odklonilnih stališč javnosti do uporabe različnih naprav je tudi pomanjkljivo komuniciranje.

Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih VF EMS, ki jih povzročajo naprave Wi-Fi. Vsebina brošure o vplivu VF EMS naprav Wi-Fi na zdravje temelji na ključnih znanstvenih ugotovitvah najpomembnejših organizacij, ki so pristojne za pregled in kritično vrednotenje znanstvene literature.

Brošura je na voljo tukaj, na voljo pa je tudi krajša zloženka, v kateri so na voljo odgovori na najbolj aktualna vprašanja.


Brošura

Brošura Visokonapetostni daljnovodi in zdravje

Sodobnega načina življenja si ne znamo več predstavljati brez električne energije, z razvojem in uvajanjem novih tehnologij v vsakdanje življenje pa se človekovo naravno in bivalno okolje stalno spreminjata. Glede na razvoj je pričakovati, da se bo poraba električne energije tudi v prihodnje večala, saj kljub vse večji varčnosti novih naprav in procesov električna energija zamenjuje druge energente, zaradi česar njena poraba narašča. Da bi lahko zagotavljali varno in kakovostno oskrbo ljudi z električno energijo, potrebujemo sodobno prenosno omrežje, ki bo lahko to zagotavljalo. To pa pomeni, da so in bodo potrebni novi daljnovodi, obenem pa je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen strah pred morebitnimi negativnimi vplivi električnih in magnetnih polj omrežne frekvence 50 Hz na zdravje.

Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih električnih in magnetnih polj, ki jih povzročajo sistemi za prenos električne energije, kot so daljnovodi in kablovodi napetostnih nivojev 110 kV, 220kV in 400 kV ali razdelilnih transformatorskih postaj. Vsebina brošure o vplivu nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj na zdravje temelji na ključnih znanstvenih ugotovitvah najpomembnejših organizacij, ki so pristojne za pregled in kritično vrednotenje znanstvene literature, kot so:

Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Brezžični sistemi in zdravje

Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Elektrika je prodrla na vsa področja človekovega življenja, saj stroje in naprave, ki jih poganja, najdemo v industriji, prometu, znanosti in medicini ter seveda tudi v slehernem gospodinjstvu. Z naraščanjem števila naprav, ki jih uporabljamo, se povečuje tudi naša izpostavljenost sevanjem. Med prebivalstvom je čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi elektromagnetnih sevanj na zdravje. Razlog zaskrbljenosti ob uporabi elektronskih naprav ter odklonilnih stališč javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj (oddajnikov, baznih postaj) v prostor je tudi pomanjkljivo obveščanje in pomanjkanje konstruktivnega dialoga.

Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih elektromagnetnih sevanj, ki jih povzročajo brezžični sistemi kot so radijski in televizijski oddajniki, bazne postaje mobilne telefonije, usmerjevalniki. Vsebina brošure o vplivu elektromagnetnih sevanj brezžičnih sistemov na zdravje temelji na ključnih znanstvenih ugotovitvah najpomembnejših organizacij, ki so pristojne za pregled in kritično vrednotenje znanstvene literature, kot so:

Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Naprave za distribucijo električne energije

Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Elektrika je prodrla na vsa področja človekovega življenja, saj stroje in naprave, ki jih poganja, najdemo v industriji, prometu, znanosti in medicini ter seveda tudi v slehernem gospodinjstvu. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se v primerjavi z naravnimi sevanji povečuje. Med prebivalstvom je čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi električnih in magnetnih polj omrežne frekvence 50 Hz na zdravje. Razlog zaskrbljenosti ob uporabi elektronskih naprav ter odklonilnih stališč javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj (daljnovodov, transformatorskih postaj) v prostor je tudi pomanjkljivo obveščanje in pomanjkanje konstruktivnega dialoga.

Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih električnih in magnetnih polj, ki jih povzročajo sistemi za distribucijo električne energije (napetostni nivo do 110 kV) ter primerjava z drugimi viri polj, ki jih najdemo v svojem okolju. Brošura ne obravnava daljnovodov in drugih virov napetostnega nivoja 220 in 400 kV, ki se uporabljajo za prenos električne energije. Vsebina brošure o vplivu nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj na zdravje temelji na ključnih znanstvenih ugotovitvah najpomembnejših organizacij, ki so pristojne za pregled in kritično vrednotenje znanstvene literature, kot so:

Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Mobilni telefoni in zdravje

Mobilni telefoni so postali nepogrešljiv del našega vsakdanjika. Kljub številnim opravljenim raziskavam nevarnosti za zdravje zaradi uporabe mobilnega telefona niso dokazane, a obstaja možnost, da mobilni telefoni pri pogostih uporabnikih predstavljajo povečano tveganje za razvoj nekaterih vrst raka v glavi in vratu.
Da bi podrobneje predstavili, kakšna sevanja povzročajo mobilni telefoni, koliko smo med njihovo uporabo izpostavljeni, ter kaj je pri uporabi mobilnih telefonov potrebno vedeti, smo pripravili brošuro Mobilni telefoni in zdravje.
V brošuri je predstavljeno delovanje mobilne telefonije s poudarkom na mobilnem telefonu kot viru sevanja. Mobilni telefon je namreč sodobna komunikacijska naprava, ki lahko deluje v več frekvenčnih območjih in z različnimi komunikacijskimi tehnologijami, saj se mobilni telefoni vse več uporabljajo tudi za druge naloge kot le za telefonske klice. Zaradi vsega opisanega smo pri uporabi mobilnega telefona pri različnih namenih uporabe in pri različnih pogojih v okolju (predvsem kvaliteta signala bazne postaje) zelo različno izpostavljeni. Zato so v brošuri zbrani tudi vsi tisti ukrepi, ki zmanjšujejo našo izpostavljenost in vodijo k izvajanu načela previdnosti.

Zloženka je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R: Elektromagnetna sevanja.

Inštitut za neionizirna sevanja ter Ministrstvo za infrastrukuro sta izdala brošruo o elektrometnem sevanju radijskega omrežaj GSM-R. Omrežje GSM-R je namenjeno zagotavljanju telekomunikacijskih storitev za potrebe železniškega prometa. Za delovanje omrežja GSM-R so zato potrebne bazne postaje, ki morajo na območju železniške infrastrukutre zagotavljati ustrezno pokritost s signalom. Bazne postaje sistema GSM-R so podbone baznim postajam mobilne telefonije sistema GSM z nekaterimi razlikami.

Več o tem si lahko preberete v brošuri.


Brošura

Brošura Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R: Elektromagnetna sevanja - najpogostejša vprašanja in odgovori.

Poleg brošrue Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R: Elektromagnetna sevanja je bila pripravljena tudi brošura, v kateri so zbrana najpogostejša vprašanja o sevanju sistema GSM-R in odgovori nanje. Vprašanja se nanašajo na različne vidike izpostavljenosti, kot so biološki učinki EMS in zdravstvena tveganja, sevalne obremenitve in izpostavljenosti v bližini baznih postaj in podobno.

Brošura je navoljo tukaj.


Brošura

Brošura Tehnologija WiMAX in zdravje

WiMAX je brezžična tehnologija za širokopasovni prenos podatkov v območju do nekaj kilometrov. WiMAX ima veliko možnosti, da bo postal standardna tehnologija zagotavljanja širokopasovnega dostopa, ki bo služila kot alternativa kabelskemu ali DSL dostopu na območjih, kjer je zagotavljanje dostopa preko kabelske povezave prezahtevno ali nesmotrno. Zaradi naravne razgibanosti Slovenije je to še zlasti zanimivo na podeželju.
WiMAX lahko nadomesti tako rekoč celotno današnjo telekomunikacijsko infrastrukturo. Omogoča namreč vse, kar omogočajo klasična telefonska parica (DSL), kabelsko omrežje in mobilna omrežja. Poleg tega lahko služi tudi kot transportno omrežje mobilnim omrežjem, WiFi omrežjem in ostalim ponudnikom mobilnih storitev do hrbteničnega omrežja. Tipične storitve, ki jih omogoča WiMAX, so dostop do interneta, internetna telefonija (VoIP) in televizija (IPTV) ter mobilna telefonija.

Za svoje delovanje potrebuje WiMAX sistem bazne postaje, ki predstavljajo nove vire EMS v okolju. Pojavljajo se številna vprašanja, kako takšni novi sistemi vplivajo na zdravje ljudi, ki bivajo v bližini. V brošuri so predstavljeni biološki vplivi in zdravstvena tveganja WiMAX baznih postaj. Izračunane in izmerjene vrednosti so primerjane s slovensko zakonodajo, predstavljena pa so tudi vplivna območja WiMAX baznih postaj, to je območja, kjer so zakonsko predpisane vrednosti presežene.

Zloženka je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Radarji in zdravje

Radarji so naprave za odkrivanje prisotnosti, smeri, hitrosti in oddaljenosti letal, plovil in vozil ali drugih premikajočih se objektov, kot so na primer oblaki polni vode. To dosegajo s pomočjo oddajanja pulzov visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (VF EMS). Radarski sistemi so bili izumljeni med 2. svetovno vojno in se danes uporabljajo v navigaciji in letalstvu, za namene zagotavljanja državne varnosti ter pri napovedovanju vremena. Njihov glavni namen je individualna in kolektivna varnost in zaščita.

Ljudje, ki se zadržujejo ali so zaposleni v bližini radarskih naprav, so zaskrbljeni zaradi morebitnih škodljivih vplivov teh sistemov na zdravje. Bojijo se rakavih obolenj, motenj reprodukcijske funkcije, vplivov na oči (katarakt) in sprememb v vedenju ali razvoju otrok. Pomembno pa je, da razlikujemo med domnevnimi in resničnimi nevarnostmi radarjev, da razumemo njihovo delovanje in vpliv ter dovoljene mejne vrednosti za oceno tveganja in izvedbo ukrepov varstva pred sevanji.

S to brošuro bi radi objektivno in nepristransko informirali ter izobrazili vse zainteresirane o vplivih EMS radarjev na zdravje. Poleg tega si želimo, da bi publikacija odpravila nekatere napačne predstave o možnih negativnih vplivih EMS in ponudila konkretne nasvete za varno umeščanje in delovanje radarskih sistemov v okolju.

Zloženka je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Otroci in EMS

Velika je verjetnost, da bodo otroci kot zvesti uporabniki sodobnih tehnologij izpostavljeni EMS večji del svojega življenja kot tisti, ki so to tehnologijo začeli uporabljati šele kot odrasli. Otroci imajo tudi manjša in drugače oblikovana telesa, zato so lahko pri enakih pogojih bolj izpostavljeni EMS kot odrasli, poleg tega pri otrocih potekajo pomembni procesi rasti, dozorevanja posameznih organov in organskih sistemov. Zato bi lahko nekateri zunanji dejavniki, ki odraslim ne škodujejo, pri otrocih povzročili pomembne vplive na zdravje.

S to brošuro bi radi objektivno in nepristransko informirali ter izobrazili starše, vzgojitelje, učitelje, pediatre in vse tiste, ki se z otroki poklicno ukvarjajo, da bi lahko zagotovili čim bolj varno okolje za rast in razvoj otrok v povezavi z uporabo in izpostavljenostjo virom elektro magnetnih sevanj (EMS). Ta brošura obravnava problematiko vplivov EMS na zdravje otrok in mladostnikov, povzema izsledke znanstveno relevantnih raziskav in prinaša nekatere nasvete za bolj varno uporabo sodobnih tehnologij. Poleg tega si želimo, da bi odpravila marsikatero napačno predstavo o možnih negativnih vplivih EMS in postregla s konkretnimi nasveti za varno rabo novih tehnologij v praksi ob upoštevanju načela previdnosti.

Zloženka je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Vsadki

Uporaba vsadkov se narašča, prav tako pa postajajo potrebe, pričakovanja in zahteve sodobnega bolnika ob prejemu vsadka vse večje. Vendar pa tudi sodobna tehnologija ne more odpraviti vseh tveganj, povezanih z vsadki.

V brošuri smo želeli predstaviti tveganja, katerim so zaradi EMS izpostavljeni bolniki z vsadki in odgovoriti na nekatera vprašanja o tem, kako ravnati ob izpostavljenosti EMS. Podatke o vsadkih smo pridobili iz dokumentacije proizvajalcev vsadkov in različnih združenj ter iz strokovne literature. Vključili smo najpogostejše in najpomembnejše vsadke, kot so srčni spodbujevalnik, kardioverter-defibrialtor, insulinska črpalka in podobni. Vendar se je potrebno zavedati, da se stanja na tem področju ne da predstaviti v celoti, saj se vsadki stalno in hitro razvijajo. Stari vsadki, kot je npr. srčni spodbujevalnik, postajajo zmogljivejši, manjši in bolj varni, razvijajo pa tudi nove, kot je na primer bionsko umetno oko. Gre za nov vsadek, s katerim je slepim in slabovidnim mogoče delno povrniti zaznavanje svetlobe. Razvijati so ga začeli pred dobrim desetletjem. Danes slepim omogoča zaznavanja svetlobe in obrisov velikih predmetov, kar bistveno vpliva na kakovost življenja bolnikov. Prav dviganje te kakovosti pa je glavni cilj te brošure, saj želimo, da bi na podlagi informacij, ki jih bolniki dobijo v njej, lahko z vsadkom živeli podobno ali celo bolj kvalitetno življenje kot pred njim.

Zloženka je na voljo tukaj.


Brošura

Brošura Navigacijska sredstva

Številne sodobne naprave in sistemi, ki se uporabljajo za letalsko navigacijo, delujejo s pomočjo elektromagnetnih sevanj (EMS), zato se na letališčih in v njihovi bližini nahajajo različni viri EMS. Povečini gre za razmeroma šibke oddajnike z oddajno močjo nekaj W, nekateri, kot na primer naprava za merjenje razdalje ali vsesmerni radijski svetilnik, pa dosegajo oddajno moč do 1000 W.

V brošuri smo na podlagi podatkov o napravah, ki se za letalsko navigacijo uporabljajo v Sloveniji, izračunali vplivna območja posameznih naprav. Vplivno območje je tisto območje, v katerem so mejne vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju presežene. Vsem obravnavanim navigacijskim napravam je skupno, da so nameščene v območjih z omejenim dostopom ali na visokih stolpih ali stebrih, zato so sevalne obremenitve na človeku dostopnih mestih majhne. Izjema je radar, katerega oddajna moč je precej večja. Vendar radarja v tej brošuri nismo obravnavali, saj bo zaradi različnega principa delovanja ter različnih namenov uporabe (za letalsko navigacijo, vojaški, vremenoslovni) radarju namenjena posebna brošura.

Zloženka je na voljo tukaj.


Brošura

Na kaj paziti, ko otroci uprabljajo mobilnik?

Da bo uporaba mobilnega telefona za Otroke in mladostnike varna in kar se da prijetna ter funkcionalna, je nuno poznati nekatere neprijetnosti in težave pri uporabi mobilnih telefonov in načine, kako se s težavami uspešno spopasti.
Zato je APEK (Agencija za pošto in elektronske komunikacije) v sodelovanju s slovensko točko osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih telefonov SAFE-SI, Zvezo potrošnikov Slovenije, Informacijskim pooblaščencem in mobilnimi operaterji pripravil zloženko.

Zloženka je na voljo tukaj.


Brošura

Vplivna območja

Umeščanje različnih naprav in sistemov, ki so vir EMS, velikokrat v okoliških prebivalcih povzroči nasprotovanje in odpor. Včasih je nasprotovanje upravičeno, še večkrat pa je posledica netočnih informacij. V novi brošuri smo zato predstavili, koliko lahko največ znašajo vplivna območja različnih virov EMS v skladu s slovensko zakonodajo. Velja omeniti, da slovenska zakonodaja za nove vire sevanja v območjih s povečano stopnjo varovanja pred sevanji določa kar 10 krat strožje mejne vrednosti od mednarodno priporočenih. Predstavljeni so vsi najpomembnejši viri EMS, ki jih v našem okolju srečujemo: naprave in sistemi za prenos in distribucijo električne energije (daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje), bazne postaje sistema mobilne telefonije, radiodifuzni oddajniki, satelitske povezave in mikrovalovne zveze, radarji in radioamaterske postaje. S pomočjo brošure bodo lahko vsi zainteresirani pridobili informacijo o tem, koliko lahko največ znaša vplivno območje določenega vira EMS. Brošura ne more nadomestiti ocene vplivov na okolje, ki jo je potrebno pridobiti za nove vire EMS, saj vplivno območje v konkretni situaciji lahko odstopa od predstavljenega v tej brošuri.
Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Nove tehnologije in zdravje

V vsakdanjem življenju se vedno pogosteje srečujemo z različnimi novimi tehnologijami, ki so vir EMS. Vse več je naprav, ki zaradi lažje uporabe vsebujejo katero od tehnologij za povezovanje: WLAN, bluetooth, WIMAX, GSM, prav tako se dogajajo spremembe na področju radiodifuzije zaradi uvajanja digitalnih storitev. Zato smo v Forumu EMS pripravili brošuro o novih tehnologijah in zdravju. Uporabniki bodo novim tehnologijam zaupali le, če bodo s strani neodvisnih organizacij prejeli strokovna stališča o sevalnih obremenitvah, katerim so izpostavljeni. Zato se vsebina brošure opira na stališča najpomembnejših mednarodnih organizacij in uglednih znanstvenih ustanov s področja preučevanja vplivov EMS na zdravje ljudi.
Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Primerjava med bazno postajo in mobilnim telefonom

Razvoj mobilne tehnologije zahteva umeščanje vedno novih baznih postaj v prostor. To pa vzbuja pri ljudeh določen strah in negotovos. V novi brošuri, ki smo jo pripravili v V okviru projekta Forum EMS, želimo na poljuden način predstaviti, kakšno sevanje povzroča bazna postaja ter kakšno mobilni telefon. Znano je, da je sicer oddajna moč bazne postaje večja od oddajne moči mobilnega telefona, vendar smo uporabniki sistema mobilne telefonije med pogovorom od bazne postaje oddaljeni več deset ali sto metrov, mobilni telefon pa se nahaja neposredno ob našem telesu na oddaljenosti le nekaj centimetrov. Obenem je za uporabnikovo izpostavljenost pomembno, s kolikšno močjo oddaja mobili telefon med pogovorom. Moč mobilnega telefona se med pogovorom stalno prilagaja, tako da deluje z najmanjšo potrebno močjo. Oddajna moč bo majhna takrat, ko se nahajamo v bližini bazne postaje.
Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Električna in magnetna polja - elektrika in zdravje

V okviru projekta Forum EMS smo pripravili informativno brošuro, s katero želimo osvetliti problematiko nizkofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj, ki jih najdemo v našem bivalnem okolju in so posledica delovanja gospodinjskih naprav, daljnovodov in transformatorskih postaj. V njej so predstavljeni odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja s področja morebitnih vplivov nizkofrekvenčnih EMS na človeka in okolje. Njeno vsebino, ki se opira na stališča najpomembnejših mednarodnih organizacij in uglednih znanstvenih ustanov s področja preučevanja vplivov EMS na zdravje ljudi, je s konsenzom potrdil strokovni svet v okviru Foruma EMS.
Brošura je na voljo tukaj.


brosura

Električna in magnetna polja - elektrika in zdravje

Poleg informativne brošure o nizkofrekvenčnih elektromagnetnih sevanjih smo v okviru projekta Forum EMS pripravili tudi zgibanko s pogostimi vprašanji in odgovori o elektromagnetnih sevanjih. V njej so predstavljeni odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja o morebitnih vplivih nizkofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj na človeka in okolje.
Zloženka je na voljo tukaj.


Brošura

Ali lahko zaupamo mejnim vrednostim?

V javnosti je razširjeno mnenje, da obstoječe mejne vrednsoti na nudijo dovlj veliko varnosti pred morebitnimi škodljivimi vplivi EMS. Zato smo v okviru projekta FORUM EMS pripravili novo brošuro, ki pojasnuje in odgovarja na ključna vprašanja glede mejnih vrednosti, ki jih uporabljamo kot izhodišče za oceno tveganja zaradi naše izpostavljenosti EMS.
Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Koliko seva vaš telefon?

Zloženka, ki pojasnuje in odgovarja na ključna vprašanja glede sevalnih obremenitev, ki jih povzročajo mobilni telefoni.
Kateri telefon izbrati, kaj pomeni SAR, kako potekajo preskusi in kje dobiti več informacij ... ter še več vam je na voljo tukaj.


Brošura

Elektromagnetna sevanja - Mobilna telefonija in zdravje

V obširni brošuri so podane informacije o vplivih elektromagnetnih sevanj na človeka s poudarkom na sevanjih sistema mobilne telefonije. Predstavljeni so osnovni pojmi, pregled stanja ter morebitni vplivi elektromagnetnih sevanj sistema mobilne telefonije na človeka in okolje. Brošura se opira na stališča ključnih mednarodnih organizacij.
Brošura je na voljo tukaj.


Brošura

Elektromagnetna sevanja - Mobilna telefonija in zdravje

V zgibanki so predstavljeni odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja s področja morebitnih vplivov elektromagnetnih sevanj sistema mobilne telefonije na človeka in okolje.
Zloženka je na voljo tukaj.